Login

Sociaal ondernemerschap

SOM is overtuigd dat socialprofitondernemingen vanuit hun visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen antwoorden bieden om mee te zorgen voor een warme en zorgzame samenleving. SOM wenst hierbij de leden te ondersteunen vanuit een praktijkgerichte aanpak die gestoeld is op een gemeenschappelijke visie.

Visie m.b.t. Sociaal Ondernemerschap

In onze visie hebben wij respect voor de eigenheid van ieder lid en het proces dat afgelegd wordt voor de invulling van het sociaal ondernemerschap.

Voortvloeiend uit onze algemene missie en visie van SOM om de individuele en sociale rechten van alle burgers te realiseren en te versterken, stellen we dat:

 • de zorg- en dienstverlening steeds getoetst moeten worden op volgende criteria:
  • kwaliteit: de zorg- en hulpverlening dienen steeds kwaliteitsvol te gebeuren op de meest verantwoorde manier;
  • toegankelijkheid: de juiste zorg dient ‘vindbaar’ te zijn voor iedereen;
  • betaalbaarheid: zorg- en hulpverlening dienen betaalbaar te zijn voor iedereen;
  • tijdigheid: de zorg- en hulpverlening dienen ook tijdig te kunnen verstrekt worden;
  • de continuïteit van de zorg moet gewaarborgd worden.
 • de belangrijkste drijfveer van de sociale onderneming het creëren is van een maatschappelijke meerwaarde waarbij er geen persoonlijke verrijking of de verrijking van de aandeelhouders wordt nagestreefd.
 • de economische- en marktprincipes niet de belangrijkste sturingsmechanismen kunnen zijn in het aanbod van de zorg- en hulpverlening.
 • marktwerking in de zorg- en hulpverlening het zoeken is naar een goede afstemming tussen de vraag en het (te creëren) aanbod waarbij een kwaliteitsvolle ondersteuning gewaarborgd wordt. Deze afstemming moet gebeuren vanuit een streven naar sociale rechtvaardigheid.