Login

Eerstelijns Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

De eerste lijn verzekert een dienst- en hulpverleningsaanbod dat generalistisch is, rechtstreeks toegankelijk en heel laagdrempelig. De rechtstreeks toegankelijke hulp is een meer gespecialiseerd (categoriaal)  of ‘probleemgebonden’ hulpaanbod dat rechtstreeks toegankelijk is zonder een verwijzing vanuit een officiële toegangspoort en zich eerder op de tweede lijn situeert. 

De SOM-werkgroep eerstelijn rechtstreeks toegankelijke hulp wil een beleid bewerkstelligen dat de toegankelijkheid van de eerste lijn en rechtstreeks toegankelijke hulp (bereikbaarheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, begrijpbaarheid,  …) vooropstelt.

De werkgroep wil een beleid stimuleren dat de minst ingrijpende vorm van hulpverlening (subsidiariteit) en preventie-initiatieven mogelijk maakt die het proces van probleemwording kunnen doen stoppen of voorkomen. 

De werkgroep wil ervaringsuitwisseling en kennisdeling tussen de leden over dit thema stimuleren en faciliteren waarbij we de verhouding en verbinding tussen de verschillende eerstelijnsaanbieders en de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp en de verhouding ,verbinding en afstemming tussen eerstelijnszorg en residentiële, rechtstreeks toegankelijke en niet-rechtstreeks toegankelijke zorg bespreekbaar maken. 

Leden kunnen actief meedenken en vinden meer info op werkgroep eerste lijn – RTH.

Algemene vragen?

patrick.vanderweyden@som.be