Login

Indicatiestelling en inschaling

Momenteel worden in de welzijns- en gezondheidssector verschillende schalen gehanteerd om de zorgbehoefte van een gebruiker in te schalen of om hem toegang te geven tot bepaalde sociale rechten. In de beleidsnota van minister Vandeurzen wordt veel belang gehecht aan het zoeken naar een consistente, objectieve inschaling van de zorgzwaarte en de zorgondersteuning, dit in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. Volgens de beleidsnota moet de sociale bescherming ervoor zorgen dat personen met een zorg- en ondersteuningsnood versterkt worden en toegang krijgen tot gepaste zorg en ondersteuning. Men ziet dit te realiseren via een solidair verzekeringsmodel. Persoonsvolgende financieringen en vergoedingen die zorg en hulpmiddelen toegankelijk maken, worden hierin ondergebracht. Het is de bedoeling de verschillende procedures bij indicatiestelling te beperken, beter op elkaar af te stemmen en eenvormiger te maken.

Met de werkgroep indicatiestelling willen we proactief inspelen op deze uitgetekende beleidslijnen. We willen een kader creëren met criteria waaraan een diagnose- en inschalingsinstrument moet voldoen vanuit het perspectief van de cliënt, hulpverlener en organisatie en komen tot handvaten die gebruikt kunnen worden om diagnose- en indicatiestellingstools te screenen in functie van kwaliteit, toegang en financiering van zorg.