Login

Werk op maat en arbeidszorg

De sociale tewerkstelling, beschutte werkplaatsen en arbeidszorginitiatieven zijn  initiatieven die een alternatief bieden voor een te sterke economische visie op activering en voor mensen die uit de boot vallen en voor wie betaalde arbeid niet altijd mogelijk is.  Arbeid, betaald of onbetaald, en arbeidsmatige activiteiten moeten mogelijk en toegankelijk zijn voor al wie wil werken en een maatschappelijke bijdrage wil leveren, onder welke vorm dan ook.

Arbeidszorg biedt onbezoldigde arbeidsmatige activiteiten aan voor personen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde tewerkstellingscircuit, waarbij de betrokkenen verder hun vervangingsinkomen blijven ontvangen. Arbeidszorg bevindt zich op een continuüm tussen zorg en arbeid en kenmerkt zich door een individuele begeleiding op vraag en maat van de arbeidszorgmedewerker en rekening houdend met diens  mogelijkheden.

SOM wil het beleid hieromtrent opvolgen en adviseren en een beleid bewerkstellingen dat de toegang tot  betaalde arbeid mogelijk maakt voor iedereen.

SOM volgt de beleidsactiviteiten rond dit thema op en roept op aangewezen tijdstippen de werkgroep werk op maat en arbeidszorg samen. De werkgroep werkt beleidsvoorbereidend en wil ervaringsuitwisseling en kennisdeling tussen de leden over dit thema stimuleren en faciliteren. Ze wil ook de verhouding, verbinding en afstemming tussen werk en welzijn en de verschillende aanbieders van werk op maat en arbeidszorg bespreekbaar maken.