Login

Personen met een handicap

SOM bundelt sociale ondernemers werkzaam op het domein van de professionele ondersteuning aan personen met een handicap. De geboden zorg en ondersteuning zijn zeer gevarieerd, zowel wat doelgroepen als aangeboden functies betreft (zorg en ondersteuning, toeleiding en outreach) en overkoepelt alle levensdomeinen. De dienstverlening wordt doorgaans gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, dat tevens instaat voor het vergunningen- en erkenningsbeleid.

SOM werking met betrekking tot ondersteuning van personen met een handicap.

SOM wil bijdragen tot een werkbaar regelgevend kader en implementatie van o.a. een nieuw (persoonsvolgend) financierings- en vergunningensysteem. SOM ondersteunt de leden in hun ondernemerschap en bundelt de krachten. SOM richt zich prioritair op het scheppen van de nodige basisvoorwaarden om als sociale onderneming kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning te realiseren. De leden die actief zijn in de ondersteuning van personen met een handicap komen geregeld samen op regionale overlegfora. Die fora creëren kans op ontmoeting en uitwisseling, zorgen voor informatiedoorstroming over diverse thema’s en zijn de basis om standpunten af te toetsen en bij te sturen. Samen met de stafmedewerkers nemen leden vertegenwoordigingsopdrachten op ten aanzien van de overheid (ministerie, administratie, etc.) en andere stakeholders op het beleidsniveau (gebruikersorganisaties, verwijzers, vakbonden, etc.), zowel op provinciaal, regionaal en landelijk niveau.

De Beleidsgroep Ondersteuning Personen met een Handicap staat samen met de staf in voor de coördinatie van de dagelijkse werking, standpuntbepaling en planning van initiatieven naar de leden en andere stakeholders. Deze Beleidsgroep komt maandelijks samen.

In de schoot van de Beleidsgroep Ondersteuning Personen met een Handicap worden project- of werkgroepen opgericht. Deze groepen worden taakgericht geactiveerd naar aanleiding van concrete beleidsontwikkelingen (voorbereiden van standpunten of ontwikkelen van visie) of noden van de leden zelf (intervisie, expertisedeling, etc.).

Met het oog op het betrekken van alle leden organiseert SOM ook regelmatig Updates inzake Perspectief 2020 of specifieke workshops en infosessies. Vaak worden deze ook opengesteld voor andere belangstellenden.

Wilt u meer weten over deze specifieke werking binnen SOM, klik dan hier.