Login

Sociale verhuurkantoren

Sociale Verhuurkantoren werken aan het recht op wonen voor iedereen en in het bijzonder voor de groep van mensen die het moeilijk hebben om op eigen kracht een degelijke en betaalbare woning te vinden.

De Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) zijn ontstaan uit de bekommernis om kwetsbare bewoners te steunen opdat zij ook gebruik kunnen maken van hun recht op wonen. Vele van deze mensen huren op de gewone woningmarkt, waardoor ze snel het slachtoffer zijn van huisjesmelkers. De SVK's trachten de kwaliteit van het wonen van deze groep te verbeteren en te bewaken door zelf woningen op de private huurmarkt te huren om deze onder te verhuren.  
Een SVK voert de volgende taken uit:

  • Woningen op de private huurmarkt huren of in erfpacht nemen om ze, zo nodig na aanpassingswerken en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid, aan een redelijke huurprijs onder te verhuren aan personen op de wachtlijst.
  • De huurders inspraak- en participatiemogelijkheden bieden. Hen begeleiden en vertrouwd maken met hun rechten en plichten als huurder en hen stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid.
  • Samenwerken met lokale huisvestings- en/of welzijnsactoren en in het bijzonder zelf het initiatief nemen tot het opzetten van lokale samenwerkingsverbanden met deze actoren.

HUURpunt vzw is de federatie van de Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) in Vlaanderen. De organisatie beoogt d.m.v. beleidsbeïnvloeding de context waarin de SVK’s functioneren continu te verbeteren, zodat zij hun missie kunnen verwezenlijken. HUURpunt doet dit op een transparante en democratische manier, met actieve betrokkenheid van de SVK’s. Daarnaast zorgt HUURpunt voor ondersteuning van de SVK’s op het vlak van vzw-wetgeving en werkgeversmaterie.

Meer informatie vind u op de website van HUURpunt.