Login

Persberichten

SOM eist gelijkaardige maatregelen van de Vlaamse Regering

De onderhandelingen over een nieuw Vlaams sociaal akkoord VIA 6 blijven nodeloos aanslepen. De Vlaamse regering weigert tegemoet te komen aan de vragen van de social profit:

  • een betere verloning van onze medewerkers
  • meer personeel voor minder werkdruk
  • een verhoging van de managementmiddelen voor sociale ondernemingen.

Door de maatregelen van de federale regering (waaronder koopkrachtmaatregelen en premies) dreigen er grote ongelijkheden te ontstaan tussen personeelsleden die hetzelfde werk doen maar in verschillende sectoren werken. Dat is voor SOM uiteraard onaanvaardbaar.

Daarom eist SOM dat de Vlaamse regering een gelijkwaardige inspanning doet aan die van de federale overheid. Binnen de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers, zullen wij dit standpunt blijven verdedigen.

Persmededeling van 17/11/2020

 

Ondoordachte en roekeloze beslissing van Nationale Veiligheidsraad

SOM en haar leden hebben met verbazing kennis genomen van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om bezoekers toe te laten in residentiële voorzieningen.
 
“Wij vinden de beslissing ondoordacht, roekeloos en getuigen van een volledig gebrek aan kennis van het terrein. De beslissing is niet implementeerbaar en mist elke mogelijkheid tot genuanceerde toepassing. Wij vinden het gebrek aan overleg onbegrijpelijk.”, zegt Patrick Vander Weyden, algemeen directeur bij SOM.    

Lees voor het volledige persbericht hier verder.

Persmededeling van 16 april 2020

 

Uitwisseling werknemers gemakkelijker gemaakt in de strijd tegen het coronavirus

De huidige coronacrisis brengt de organisaties in de sectoren zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector in complexe situaties. Tegelijkertijd willen heel wat organisaties hun maatschappelijk engagement opnemen om hulp en ondersteuning aan cliënten en zorgbehoevenden te blijven garanderen door hun werknemers bij andere werkgevers in te zetten.

Dit is arbeidsrechtelijk echter niet zo eenvoudig.  Om deze uitlening van personeel te faciliteren hebben de sociale partners van de verschillende paritaire (sub)comités, waaronder ook SOM, een kaderakkoord afgesloten en tevens een model van overeenkomst uitgewerkt.  Lees verder in het persbericht

Persmededeling van 1 april 2020

 

Sociaal Vlaanderen is springlevend! Of net niet?

Vlaanderen draagt solidariteit in haar DNA. Het is hartverwarmend om dag in dag uit te zien hoe zorgmedewerkers, zorgverleners en mantelzorgers groot en klein, dik en dun, gezond en ongezond, jong en oud werken aan een warmer Vlaanderen, aan een zorgzaam Vlaanderen. En dit niet alleen in de warmste week.

Vraag het maar aan de ouders van Pia. Bijna 1 miljoen Vlamingen zamelden recent op enkele dagen ongeveer 2 miljoen euro in nodig om een klein meisje haar leven te redden.

Hoe hartverwarmend het verhaal van Pia ook is, het laat ons ook wat verweesd achter: met het gevoel dat wij er op moeilijke momenten toch alleen voor dreigen te staan, en moeten vechten voor onze zorg. Als klein duimpje tegen een farmareus.  

Wij zijn dan ook bezorgd. Kwaliteitsvolle en adequate zorg mag immers niet afhangen van spontane acties gebouwd op individuele solidariteit. Solidariteit moet ingebed zitten in een sterke sociale en warme samenleving. Niet teren op aalmoezen of liefdadigheid, maar bloeien op zekerheid! Dat is waar kwetsbare mensen recht op hebben.

Daarom hebben wij nood aan een overheid die het solidaire DNA van de Vlamingen respecteert en verankert in haar beleid. Een overheid die draagvlak creëert, faciliteert en vertrouwen geeft, een overheid die zorgt voor continuïteit. Een overheid ook, die ruimte biedt aan de zorgsector om te werken aan zorg op maat en het  vertrouwen geeft aan de duizenden zorgverleners, zorgmedewerkers, sociale organisaties en het middenveld om te doen waar ze goed in zijn.

Wij willen de komende vijf jaar voluit werken aan een beter Vlaanderen waar voor iedereen gezorgd wordt, ook voor de meest kwetsbaren onder ons. Dat is een Vlaanderen waarin de 16-jarige Emma tijdens een moeilijke periode in haar leven snel de gepaste en nodige zorg krijgt. Dat is een Vlaanderen waarin de 42-jarige Arthur die in een rolstoel zit, integraal deel uitmaakt van onze samenleving en ondersteund wordt op een manier die hem past. Dat is een Vlaanderen waarin de 80-jarige Jos kan rekenen op een warme en menselijke zorg, in zijn thuisomgeving, in een woonzorgcentrum of waar hij wil. Dat is een Vlaanderen waarin de pasgeboren Shaireen kan opgroeien in een gezonde en zorgende leefomgeving.

Alle ingrediënten om te kunnen dromen van en te leven in een springlevend sociaal Vlaanderen, waarin welzijn en gezondheid sterk met elkaar verbonden zijn, zijn aanwezig. Nu de overheid nog.

Want een springlevend sociaal Vlaanderen is een Vlaanderen waar gekozen en ingezet wordt op een universele en betaalbare toegang tot zorg en ondersteuning voor eenieder. Dat is een samenleving waar de kwaliteit van iedere zorg- en ondersteuningssituatie buiten kijf staat en waar de overheid investeert in een continue verbetering, kwaliteit en capaciteit van zorg, in het verder wegwerken van wachtlijsten, in het goed opvangen van kinderen met een psychische kwetsbaarheid, in het warm bijstaan van ouderen, in het respectvol omgaan met eenieder.

Wij willen bezig zijn met zorg waar de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn omgeving centraal staan. Niet met gevechten over structuren en overleven, maar de strijd aangaan tegen (zorg)ongelijkheid en armoede. Wij willen samenwerken op basis van een gezonde combinatie van professionele en informele hulp. Niet bezig zijn met een concurrentieel opbod. Wij willen investeren in betere zorg, geen energie verspillen aan de strijd tegen afbouw. Wij willen zuurstof krijgen voor onze goesting, voldoende helpende handen voor een betaalbare en menselijke zorg voor iedereen zodat afhankelijke personen of mensen met een verminderde zelfredzaamheid de steun krijgen die ze nodig hebben en de zorgverleners en –medewerkers het respect krijgen dat ze verdienen.

Maar wij zijn bezorgd. Wij vragen dan ook aan de nieuwe Vlaamse regering vertrouwen te geven aan die organisaties die mantelzorgers en kwetsbare mensen ondersteunen. Om vertrouwen te geven aan organisaties die verder willen bouwen aan een zorgzaam en sociaal Vlaanderen. Wij willen jullie bondgenoten zijn in dit verhaal, niet jullie tegenstrevers of vijanden. Wij willen samen met jullie dit DNA in stand houden, verder ontwikkelen, verbeteren, evolueren. Dat is waar wij goesting in hebben. Jullie ook?

Jurn Verschraegen – Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
Nils Vandenweghe – Vlaamse Ouderenraad
Hendrik Delaruelle – Vlaams Welzijnsverbond
Dries Fonteyn – STAN Trefpunt Verstandelijke Handicap
Karin Van Mossevelde – Socialistische Vereniging van Vlaamse Gezondheidsvoorzieningen 
Luc Van Gorp – Vlaams Intermutualistisch College
Patrick Vander Weyden – SOM Federatie van Sociale Ondernemingen
Hilde Deneyer – Vlaams Apothekersnetwerk
Johan Tourné - Vlaams Mantelzorgplatform
Stefaan Berteloot – Zorggezind 
Ingrid Lieten – Vereniging voor Social Profit Ondernemingen
Hendrik Van Gansbeke – Vlaamse Federatie voor Diensten Thuisverpleging
Roel Van Giel – Domus Medica
Anton Smagghe - Federatie Vrije Beroepen
Margot Cloet – Zorgnet-Icuro

PDF van dit persbericht

Week van de buitenschoolse kinderopvang, 22 tot 26 oktober 2018

Geen “applaus” voor Vlaams beleid buitenschoolse kinderopvang

De buitenschoolse kinderopvang viert elk jaar feest. In de week van 22 tot 26 oktober 2018 zetten honderden locaties buitenschoolse kinderopvang de deuren open en de schijnwerpers aan. Dit jaar staan de podiumkunsten centraal, onder de noemer ‘applaus’. Applaus is het eten van de kunstenaar en in elk kind schuilt een artistiek talent. We dagen de kinderen (en de kinderbegeleiders) uit om tijdens de week van de buitenschoolse opvang hun artistiek podiumtalent te ontdekken en te laten zien: danssterren, zangers, goochelaars en acteurs zullen de opvang bevolken. Hier lees je het volledige persbericht.

Engagementsverklaring samenwerking lokale besturen en kinderopvang

Het is bijna 14 oktober, de dag om in het stemlokaal onze voorkeur aan te geven voor de lokale favorieten. Ook een goede en toegankelijke kinderopvang is voor heel wat inwoners van groot belang.
Daarom heeft SOM, samen met de koepelorganisaties VVSG, UnieKO , VWV en de Federatie Kinderopvang, het initiatief genomen om een engagementsverklaring op te stellen waarmee we het belang onderschrijven van een goede samenwerking tussen organisatoren kinderopvang en lokale besturen. 

Meer weten?  Lees de persmededeling

Persmededeling van 10 oktober 2018

SOM keurt Vlaams sociaal akkoord goed

Op 8 juni 2018 ondertekende SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw samen met de Vlaamse regering en de andere sociale partners een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit (VIA 5). 

SOM is zeer verheugd dat een lange en moeizame onderhandelingsperiode kan afgesloten worden met een evenwichtig sociaal akkoord voor onze sectoren gezondheid, welzijn, werk en wonen.  Meer weten?  Lees de persmededeling

Persmededeling van 8 juni 2018

Kinderopvang: een kleine wereld vol grote regels

De Gezinsbond en Caritas concludeerden onlangs uit een (beperkte) bevraging dat de Vlaamse kinderopvang te duur en te complex is voor kwetsbare gezinnen.
Elk kind in Vlaanderen zou een zelfde kans moeten hebben op een warme plek in de kinderopvang. Absoluut. Maar waarom is de praktijk anders?   
SOM de werkgeversfederatie voor de social profit maakt enkele kanttekeningen.

Persmededeling van 5 juni 2018

Knelpunten in PVB voor kinderen en jongeren

SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw pleit voor een proefproject met het persoonsvolgend budget (PVB) voor kinderen en jongeren met een beperking.
Want bij de recente invoering van dit vrij te besteden budget voor volwassenen met een beperking kwamen er heel wat kinderziektes naar boven. SOM erkent de vraag naar meer keuzevrijheid in de besteding van het persoonsvolgend budget voor jongeren met een beperking maar vraagt eerst... Lees verder in het persbericht   

We hopen dat u hier de nodige aandacht aan wilt schenken via de uw beschikbare kanalen. 

Persbericht van 4 december 2017

Week van de buitenschoolse kinderopvang van 23 tot 27 oktober 2017

SOM maakt deel uit van het Platform Buitenschoolse opvang. Ook dit jaar weer maakte het platform werk van een week vol ideeën en inspiratie. Naar goede traditie is de maand oktober een feestmaand in de buitenschoolse kinderopvang. Van 23 tot 27 oktober vindt de 17de editie van de Week van de Buitenschoolse Kinderopvang plaats. Dit jaar  dansen de lettertjes voor onze ogen. LETTERPRET staat voorop!” 

Meer hierover lees je in het persbericht van 19 oktober 2017

Vrije plaatsen maar geen budget

SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw deelt de bezorgdheid over de lange wachttijden voor het persoonsvolgend budget voor personen met een handicap.  Het systeem van de persoonsvolgende financiering is prima maar de overheid voorziet er op dit moment niet genoeg middelen voor. 

Hier vind je de persmededeling van 4 oktober 2017

SOM kiest Jozef De Witte als voorzitter 

Vandaag heeft SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw, de pluralistische werkgeversorganisatie van de social profit, Jozef De Witte aangeduid als haar nieuwe voorzitter.

Jozef De Witte: "De agenda van SOM loopt parallel met die van Unia, waarvan ik tot mei 2015 directeur was. Het gaat om respect voor de mensenrechten en de waardigheid van elke mens."

Hier lees je het persbericht van 13 december 2016.

Sociale ondernemingen willen ondersteuning op maat voor personen met een handicap

De maatschappelijke context waarin de Vlaamse overheid zorg en ondersteuning voor personen met een handicap organiseert, evolueert snel. De centrale trend is het versterken van de zorg- en ondersteuningsregie door de persoon met een handicap zelf en zijn omgeving, zodat die zorg op maat krijgt in een maximaal inclusieve samenleving. Door de persoonsvolgende financiering...

Hier lees je het volledige persbericht. (10 juni 2016)