Login

Nieuws van en voor SOM leden

Naar het Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2017

De maatschappelijke rol van de VK's in een nieuw wettelijk kleedje

De 6 vertrouwenscentra kindermishandeling vervullen reeds jaren een betekenisvolle maatschappelijke rol bij het detecteren en stopzetten van situaties van kindermishandeling. Het welzijn en de veiligheid van het kind staat steeds voorop. Hun multidisciplinaire teams bieden aanklampende, niet-justitiële hulp- en dienstverlening aan. Ze zorgen voor de effectieve sensibilisering van de samenleving voor de problematiek van kindermishandeling en de opbouw en verspreiding van kennis en deskundigheid over kindermishandeling en de aanpak ervan.  

Sedert 1 januari 2018 is een nieuw erkennings- en subsidiebesluit van de vertrouwenscentra kindermishandeling in werking getreden om de regelgeving in overeenstemming te brengen met de actuele werking van de centra en in het bijzonder met hun mandaat binnen integrale jeugdhulp. 

De volgende opdrachten kunnen worden onderscheiden:

1. Opdrachten inzake kindermishandeling:

  • het onderzoeken van meldingen van kindermishandeling en vermoedens van kindermishandeling op verzoek van om het even welke persoon of instelling
  • het verstrekken van gepaste jeugdhulpverlening aan minderjarige slachtoffers van kindermishandeling en hun gezin

2. Opdrachten met een maatschappelijke noodzaak:

  • op hun verzoek consult verlenen aan jeugdhulpaanbieders in verontrustende situaties waar er een vermoeden is dat het aanbieden van jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is
  • bij een aanmelding door jeugdhulpaanbieders of na een kennisgeving door het openbaar ministerie, door de minderjarige, zijn ouders of  opvoedingsverantwoordelijken, zijn vertrouwenspersoon of door een dienstverlener, verontrustende situaties onderzoeken en opvolgen
  • aan de jeugdmagistraten de waarborg verlenen dat daadwerkelijk onderzoek en jeugdhulpverlening wordt verleend in verontrustende situaties aan minderjarigen, hun ouders en hun opvoedingsverantwoordelijken, in het belang van de minderjarige
  • bij een verontrustende situatie de minderjarige doorverwijzen naar het openbaar ministerie

3. Verder organiseren ze

  • een chat-lijn zodat minderjarigen anoniem een vertrouwelijk gesprek kunnen voeren als ze vragen hebben over seksueel misbruik, seksueel worden lastiggevallen of geconfronteerd worden met verbaal of fysiek geweld (nupraatikerover.be)
  • samen met  de CAW’s  meldpunten 'Geweld, Misbruik en Kindermishandeling' (1712)

Om de werking van de vertrouwenscentra te ondersteunen en te ontwikkelen werd tevens een partnerorganisatie opgericht, met name het Vlaams ExpertiseCentrum Kindermishandeling (VECK). Deze partnerorganisatie draagt bij tot de sensibilisering van de samenleving voor de problematiek van kindermishandeling en zal jeugdhulpaanbieders inhoudelijk en praktijkgericht bijstaan met het oog op een gepaste omgang met kindermishandeling.

Meer informatie over de vertrouwenscentra kindermishandeling (werking, adressen, …) vind je hier.

‘Tijd voor sociaal beleid’ - Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2017

Op woensdag 6 december 2017 stelde Oases zijn nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2017 voor. Het jaarboek start met het gegeven dat armoede in België nog steeds hoog is. Daarbij stelt men vast dat er lokale verschillen zijn in het armoedecijfer, onder andere te verklaren door lokale variaties in bestuurskracht. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht dringt een uitgebreide reflectie over de rol van het lokale beleid in de strijd tegen armoede zich op. Het jaarboek 2017 bundelt dan ook een bonte verzameling van bijdragen over lokaal sociaal beleid. Het verkent bezorgdheden en opportuniteiten en duidt recente veranderingen. Het focust op de bestuurskracht van lokale besturen, samenwerking in netwerken, vermarkting en participatie van mensen in armoede.

Het gehele jaarboek kan je downloaden op: www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/oases/jaarboek/

Nupraatikerover.be

De website www.nupraatikerover.be is een initiatief van de vertrouwenscentra kindermishandeling. Minderjarigen kunnen zo anoniem een vertrouwelijk chatgesprek voeren met een gespecialiseerde  medewerker als ze vragen hebben over seksueel misbruik, seksueel worden lastiggevallen of geconfronteerd worden met verbaal of fysiek geweld.

Om deze laagdrempelige toegang tot de hulp- en dienstverlening van de vertrouwenscentra ruimer bekend te maken, worden verschillende de acties opgezet. Nupraatikerover participeert dit jaar aan de Warmste Week van Stubru. Daarnaast zal de chat via de “Help ons helpen”-campagne op 20 november 2017 (Internationale Dag van de Rechten van het Kind) extra onder de aandacht worden gebracht. Je kan deze actie steunen door mee te doen aan de Thunderclap (maar dan dien je wel een facebook-of twitteraccount te hebben) of door nu alvast ruchtbaarheid te geven aan het initiatief via jullie eigen kanalen: website, facebook, twitter, mailing (zie onderaan), etc … Meer informatie en ook inschrijven kan je via de link. Vanzelfsprekend kunnen jullie deze link ook delen. 

AGRESSIE? SPEEL EROP IN! – Dé Finale

Donderdag 14 december 2017,  9.00u – 16.30u, Brabanthal - Leuven

In 2015 startte de Icoba-campagne ‘Agressie? Speel erop in!’. Vier thema’s werden expliciet belicht: agressie bespreken, er gepast op reageren, brokken – materieel  of relationeel – herstellen en incidenten opvolgen om er uit te leren. Tijdens de finale zie je wat twee jaar campagne oplevert. Kom kijken, luisteren en vooral zelf ervaren. Maak kennis met de agressiescan, het agressiespel, de sorrybox 2.0., de Ivan-tool en de tool VBM: Bouwen aan afbouw. 

Inschrijven kan vanaf eind oktober op www.agressiespeeleropin.be

De special FOKUS Optimale Zorg bij Knack begin oktober gemist?

Een online versie vind je op de issuu page van Smart Media: 

https://issuu.com/smartmediabelgium/docs/fokusoptimalezorg_okt17

Kijk zeker even op pagina 18, waar we de werking naar jongeren toe van het CAW in de verf zetten. 

Kinderopvang eist beloofde subsidies

Het beloofde GROEIPAD voor de subsidies kinderopvang blijft uit, hierdoor komt de financiële leefbaarheid van de organisatoren kinderopvang onder zware druk.

Zij tonen dagelijks hun engagement om kwaliteitsvolle opvang aan te bieden, ondanks vaak moeilijke marktposities en afnemende financiële mogelijkheden. De Vlaamse overheid toont slechts stilzwijgen.  We vragen daarom aan de Vlaamse regering en Minister van Welzijn Jo Vandeurzen om de gemaakte beloftes na te komen en werk te maken van het beloofde financiële groeipad. We willen niet inboeten op kwaliteit en onze opvang leefbaar houden in het belang van ons personeel en de dienstverlening aan de gezinnen.  

In 2018 willen we tenminste de eerstvolgende stap kunnen maken naar het sectorale minimumloon voor alle kinderbegeleiders en in 2020 een gelijke behandeling van alle IKT opvang!

Een campagne die werd opgezet door enkele lokale organisatoren kinderopvang, gesteund door SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw en enkele collega's. 

Lees het artikel Kinderopvang eist beloofde subsidies dat vandaag in De Morgen hierover verscheen.

Organisatoren kinderopvang slaan alarm

BETAALBAARHEID & KWALITEIT kinderopvang in het gedrang.

Vlaamse Regering kom uw beloftes na! 

In 2014 kreeg de kinderopvang in Vlaanderen nieuwe regelgeving bij het decreet Opvang van Baby’s en Peuters. Het doel van dit decreet is om te komen tot kwaliteitsvolle opvang, voldoende opvangplaatsen, toegankelijk voor iedereen. De opvang moet zowel betaalbaar zijn voor de ouders als financieel (over)leefbaar voor de organisatoren van de opvang. Het beloofde GROEIPAD voor de subsidies kinderopvang blijft uit, financiële leefbaarheid organisatoren kinderopvang onder zware druk. Er is een nieuw, trapsgewijs subsidiesysteem uitgewerkt, waarbij is afgesproken dat... LEES VERDER (actiegroep 'groeipad 2020')

De Megafoon: 2de editie!

Voor het tweede jaar op rij reikt Oikonde Leuven in 2018 ‘De Megafoon’ uit: een financiële ondersteuning voor initiatieven die het welzijn van kwetsbare mensen maar ook in de brede samenleving willen bevorderen.  En die dat willen realiseren ook met vrijwilligers of andere niet-professionelen. De eerste prijs bedraagt 15000 EUR, de tweede en derde telkens 2500 EUR. De gekozen initiatieven krijgen bovendien een stevige ‘megafoon’ in de media, zodat de inspiratie uitdeint.

Over het ontstaan van ‘De Megafoon’:  Toen Oikonde Leuven op 1 januari 2014  bij decreet opging in een nieuw provinciaal geheel, viel haar tijdschrift direct weg (terwijl voor Oikonde sensibilisering en meebouwen aan een zorgzame samenleving een evidente opdracht was voor het welzijnswerk) en dreigde ook haar missie en inspiratie te verdampen. Daarom stak een aantal mensen de voorbije twee jaar de koppen bij mekaar. In eerste instantie wordt een jaarlijkse Oikondeprijs ‘De Megafoon’ uitgereikt. In een volgende fase wil Oikonde een Denktank oprichten rond Welzijn, die zich ook naar het vormingswerk, de profit sector en de ruime samenleving zou richten:  Omdat Welzijn geen patent is van professionelen en integendeel een zaak van alle burgers.  In de eerste editie van De Megafoon werd door 46 geëngageerde en zorgzame initiatieven een dossier ingediend. De Ruimte Vaart, Het Ventiel en Auxilia werden de eerste laureaten.

Op 22 februari 2018 zal voor de tweede keer De Megafoon uitgereikt worden, en uiterlijk op 9 oktober 2017 moeten hiervoor de kandidaturen ingediend zijn.  

Op de website van Oikonde Leuven is alle verdere info m.b.t. De Megafoon te vinden.