Login

één Agentschap

voor kinderen, jongeren en hun gezinnen.

In “Een 2.0-aanpak voor integrale jeugdhulp in Vlaanderen” stond ingeschreven om de sturing van integrale jeugdhulp op langere termijn onder te brengen in één agentschap.

SOM heeft in het raadgevend comité jeugdhulp en n.a.v. andere gelegenheden, zoals de werf “Eén gezin, één plan”, meermaals gehamerd op de noodzaak van één agentschap. Een uniform beleid qua regelgeving en financiering is immers een onontbeerlijke voorwaarde om als sociale ondernemer in een netwerk met andere jeugdhulpverleners snel en gepast te kunnen inspelen op hulpvragen en maatschappelijke evoluties.

Een eerste stap wordt gezet. Minister Vandeurzen heeft op 16 april de samensmelting van de agentschappen Kind & Gezin en Jongerenwelzijn aangekondigd (zie persbericht). Deze operatie wordt voorbereid in 2018 en zou in de loop van 2019 operationeel worden. Een transitieteam zal de verandering begeleiden.

Dergelijk traject heeft veel voeten in de aarde. SOM zal het proces kort opvolgen en erover waken dat alle jeugdhulpactoren en alle vormen van jeugdhulp (brede instap, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheid, ...) worden betrokken. Jeugdhulpverleners moeten door het eengemaakte agentschap voor kinderen, jongeren en hun gezinnen meer worden gefaciliteerd om hun maatschappelijke opdracht voor alle mogelijke doelgroepen op te nemen. Samenwerking, overleg en coördinatie tussen jeugdhulpactoren moet worden gehonoreerd. Om het innovatief sociaal ondernemerschap te bevorderen, blijft een regelluw kader een voorname premisse.