Kwaliteitscoördinator m/v/x

Fedasil
Reageren tot:
Sector:
Welzijn
Werkregime:
Voltijds
Contract:
Vast
Provincie:
Antwerpen
Adres:
Frankrijklei 37, 2000 Antwerpen
Functie:
Coördinator

Beschrijving

Fedasil organiseert, rechtstreeks en via partnerorganisaties, de kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België.  Fedasil coördineert tevens de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap wil verder bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

Fedasil zoekt een:

Kwaliteitscoördinator m/v/x
Voor de dienst Regio Noord van de directie Operationele Diensten

Interne / externe / werfreserve selectie
Referentienummer: 20230206/9130/402

FUNCTIE

Doel

Als kwaliteitsmedewerker ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van activiteiten, projecten en processen binnen opvangregio noord (Vlaanderen en deel Brussel) die gericht zijn op kwaliteitsverbetering en borging van kwaliteit, met name gericht op de kernactiviteiten van de opvang die direct ten goede komen van onze bewoners.

Context

Opvangregio Noord is onderdeel van de Directie Operationele Diensten van Fedasil. Wij ondersteunen de opvangstructuren voor asielzoekers via coaching, uitwisseling, informatie-overleg en helpdesk. Daarnaast controleren wij de goede uitvoering van de opvang, onder andere door middel van plaatsbezoeken, monitoring, opvolging van prestaties (via kpi’s) en auditresultaten.

Voorts zijn wij verantwoordelijk voor de dagelijkse supervisie over de bezetting van het opvangnetwerk en voor de doorstroming van asielzoekers tussen de opvanglocaties in Vlaanderen.

De functie van kwaliteitsmedewerker in opvangregio Noord is nieuw. Je zult binnen de regio nauw samenwerken met de regiocoördinatoren die in dagelijks contact staan met de opvangstructuren voor support en monitoring. Binnen Fedasil zal je nauw contact hebben met de centrale dienst Kwaliteit en met je collega in regio Zuid. Je belangrijkste klanten zijn de opvangstructuren. Je rapporteert aan de regionale directie.

(Meer informatie over Fedasil vind je op www.fedasil.be).

Je belangrijkste taken:

 • In overleg gaan met de opvangstructuren en het regiomanagement om de behoeften te bepalen inzake kwaliteitsverbetering (wat is nodig, wat is prioritair, wat zijn quick wins of risico’s)
 • Analyseren van kwaliteitsmetingen, auditresultaten en monitoringscijfers en hieruit acties voorstellen voor een algemeen regionaal actieplan voor kwaliteitsverbetering
 • Analyseren van de resultaten van tevredenheidsenquêtes voor bewoners van de opvang en hierover aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering doen
 • Organiseren van uitwisseling van goede praktijken tussen opvangstructuren (themakeuze, agendabeheer, resultaten, opvolging etc.)
 • Ondersteunen van het proces van borging en verspreiding van goede praktijken via omzetting in instructies / richtlijnen / procesbeschrijvingen / opleiding etc.
 • Monitoren van actieplannen die door de opvangstructuren gemaakt worden naar aanleiding van kwaliteitsaudits en monitoringsbezoeken vanuit verschillende interne diensten
 • Opvolgen en beheren van nationale projecten en AMIF-projecten die gericht zijn op kwaliteitsverbetering in de opvang
 • Aanreiken van tools en technieken waarmee de opvangstructuren zelf werk kunnen maken van hun lokaal kwaliteitsbeleid 

PROFIEL

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

Diploma en ervaring

Je bent houder van een master/licentiaat diploma.

Technische vaardigheden
Vereisten

 • Je hebt een goede basiskennis van de operationele werking van de asielopvang in België, bij voorkeur gebaseerd op werkervaring in de asielopvang.
 • Je hebt in je professionele loopbaan concrete ervaring opgedaan inzake kwaliteitsverbetering (procesverbetering, bpr, auditing, normering, kpi’s, projectwerk, actieplanning etc.)
 • Je hebt ervaring met groepsdynamica en kunt groepen mensen samenbrengen rond een gespreksthema, discussies leiden en hen actief begeleiden naar resultaten.
 • Je bent sterk klantgericht, luistervaardig en oplossingsgericht en bent zo in staat om autonoom een contactnetwerk te onderhouden met de opvangstructuren.
 • Je bent een analytisch denker en kunt problemen vanuit verschillende invalshoeken beoordelen en snel hoofd,- en bijzaken onderscheiden.
 • Je bent in staat om voorstellen, besluitvormingsprocessen en resultaten om te zetten in geschreven reporting.
 • Een basiskennis Frans is zeker een troef in de samenwerking met collega’s van opvangregio Zuid.              

AANBOD

Type overeenkomst

Voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week) op basis van Europese financiering AMIF.

Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van contracten voor een duur van 2 jaar.

Categorie A: Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

Plaats van tewerkstelling

FEDASIL – Opvangregio Noord
Frankrijklei 37
2000 Antwerpen

Loon

 • Je wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor jou van toepassing is.
 • Het minimum bruto maandloon bedraagt € 3646 (startloon zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).
 • Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg https://bosa.belgium.be/fr

Voordelen

 • Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.
 • Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.
 • Valorisatie van nuttige werkervaring.
 • Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).
 • Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.
 • Mogelijkheid tot telewerken.

Hoe solliciteren

ZIN OM TE SOLLICITEREN?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie? Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 24/09/2023 voor middernacht via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door een van de gemeenschappen.

Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be of www.equivalences.cfwb.be

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be.

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

SELECTIEPROCEDURE

 • Voorselectie
  De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.
 • Selectie
  De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test, waarvan de datum later zal worden bekendgemaakt. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de test worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen voor alle types van arbeidsovereenkomsten, voor een duur van 2 jaar, voor alle Nederlandstalige centra. De kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Voor bijkomende info, contacteer mevrouw Janoek Bosschaerts (selectieverantwoordelijke) per mail : janoek.bosschaerts@fedasil.be

Word lid van SOM

 • Vertegenwoordiging door een erkende werkgeversorganisatie
 • Consulteer gratis onze helpdesk
 • Geniet van advies en ondersteuning op maat
 • Zet mee in op sociaal ondernemerschap
twee mensen in gesprek